حسابداری

حسابداری

  • حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
  • اخلاق در حسابداری و حسابرسی
  • حسابداری اقتصادی
  • سیستم های اطلاعات حسابداری
  • فلسفه مالیات و تعهدات و تعاملات مالی شرعی

مدیریت مالی

  • نقش حسابداری و مدیریت مالی در توسعه اقتصادی
  • مدیران مالی و شناخت ریسک
  • اصول مالی رفتاری
  • نقش استانداردهای ایران در اعتباردهی صورت های مالی
  • آسیب شناسی مالی در ایران