گروه مدیریت
 • مدیریت پروژه‌های تولیدی 
 • مدیریت دانش (KM)
 • مدیریت دولتی ، مدیریت دولتی نوین  (NPA)
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت اجرایی
 • تجارت الکترونیک
 • مدیریت گردشگری و جهانگردی
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM)
 • مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (EHRM)
 • چالش های فرا روی مدیریت  و افق های نوین در مدیریت
 • یادگیری سازمانی ، سازمان یادگیرنده و سازمان یاد دهنده
 • مدیریت تعارض
 • مدیریت و کارآفرینی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت کسب و کار
 • مدیریت مالی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت جهادی
 • مدیریت امور بانکی
 • کسب و کار و کارآفرینی
 • مدیریت امور فرهنگی
 • مدیریت شهری
 • مدیریت گردشگری
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت بحران 
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
 • اخلاق حرفه ای و رضایتمندی شغلی و تحول نظام اداری
 • مدیریت اسلامی
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
 • ـ مدیریت عملیات خدمات
 • مدیریت تولید و عملیات
 • مدیریت کیفیت
 • مدیریت بهره وری و تعالی سازمان
 • مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت زنجیره ارزش
 • مدیریت ناب
 • مدیریت چابک
 • طراحی و توسعه محصول جدید 
 • سیستم های اطلاعات مدیریت 
 • تفکر سیستمی در مدیریت
 • آینده پژوهی در مدیریت
 • مدیریت استراتژیک صنعنی
 • مدیریت فرآیند ها و معماری سازمانی