مهندسی صنایع
 • سيستمهاي حمل و نقل و مكانيابي تسهيلات
 • طراحي، مدلسازي و شبيه سازي سيستم
 • برنامه ريزي توليد و زمانبندي
 • برنامه ريزي و كنترل موجودي
 • مديريت و كنترل پروژه/ مديريت منابع
 • بهينه سازي در لجستيك و زنجيره تامين
 • تحليل پوششي داده ها
 • مدلسازي رياضي و محاسبات نرم
 • نگهداري و تعميرات/ قابليت اطمينان
 • مهندسي كيفيت/ مديريت كيفيت و بهره وری
 • پایداری سیستم