مهندسی معماری
 • جایگاه معماری معاصر ایران در پارادایم های معماری
 • ضرورت پدافند غیرعامل در معماری  و شهرسازی
 • چالش های موجود در معماری و شهرسازی بومی(حاشیه س دریای خزر)
 • معماری همساز با اقلیم
 • بهینه سازی مصرف انرژی در معماری
 • جایگاه انرژی های تجدیدپذیر در معماری
 • معماری منظر
 • معماری بومی
 • عناصر سازنده ی سیما و منظر شهری و عوامل دگردیسی آن در سیر زمان
 • شناخت و معرفی آموزش در معماری و جایگاه آموزش آکادمیک در دانشگاه ها
 • چالش ها و فرصت های موجود در بدنه ی آموزش دانشگاهی معماری
 • بررسی نظریه های شهرسازی و مطالعات تطبیقی آن بر شهرهای ایران