حقوق

حقوق تجارت بین‌الملل

 • چالش‌های پرداخت در تجارت بین‌الملل و راه‌‌حل‌ها
 • نقش عرف تجاری در تنظیم روابط تجاری خارجی
 • ابعاد حقوقی قراردادهای مالکیت فکری
 • چالش‌های شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی
 • بررسی انطباق‌پذیری قوانین گمرکی و بیمه‌ای ایران با قواعد اینکوترنز
 • تجارت بین‌المللی در پرتو تحریم‌های بین‌المللی
 • شرکت‌های چند ملیتی (فراملی)
 • فنون مذاکره در قرارهای بین‌المللی
 • حقوق فناوری اطلاعات

حقوق خصوصی

 • حقوق مدنی – قانون مدنی و پاسخگویی مسائل روز
 • حقوق شرکت‌های تجاری- نقد قانون تجارت در حقوق شرکت‌ها و کارآمدی آن
 • حقوق خانواده- بررسی قانون جدید حمایت خانواده با رویکرد تحلیلی نقادانه
 • آیین دادرسی مدنی
 • نقش عدالت در تفسیر قوانین
 • جایگاه تفسیر در رویه قضایی
 • سطح علمی و اخلاقی قضات
 • حقوق شهروندی و دادرسی قضایی
 • حقوق شهروندی
 • مسئولیت مدنی
 • توسعه مسئولیت مدنی و ماهیت پیشگیرانه آن
 • مسئولیت مدنی داوران
 • مسئولیت مدنی دولت
 • مسئولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه کالا
 • تحلیل قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری 1395

حقوق جزا

 • سیاست جنایی ایران در زمینه جرم‌‌های محیط‌زیستی
 • تازه‌های آیین دادرسی کیفری جدید با نگاه تحلیلی و نقادانه
 • جرم‌انگاری و پاسخ‌گذاری در قبال جرم‌های اقتصادی
 • حقوق متهمان و بزه‌دیدگان در عرصه آیین دادرسی کیفری
 • حقوق اطفال و نوجوانان